بازدید هیأت مدیره شرکت تعاونی آفتاب تابان مورخ1400/01/11

*خلاصه مباحث و کارهای حاصل گرفته *

۱. بازدید از سالن شماره ۱ و ۲گلخانه

۲. بازديد از استخر شماره ۵در نزدیکی مظهر چشمه علی

۳. تشکیل جلسه ای با حضور ۳تن از صادر کنندگان برتر کشور

۴.برسی برنامه های آتی آفتاب تابان و بازدید از روند آماده سازی مجموعه‌

۵.بازدید از مجموعه شماره‌ ۱ شرکت تعاونی

۶.برسی روند آماده سازی گلخانه شماره ۳ (هیدروپونیک )