تفاهم نامه همکاری شرکت تعاونی آفتاب تابان با شرکت دانش بنیان رویشگر