بازدید مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

بازدید مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان اصفهان باتفاق جناب آقای اسحاقی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و جمعی از مهندسین و کارکنان از پروژه شرکت آفتاب تابان اصفهان در شهرستان دهاقان