دومین جلسه شورای راهبردی شرکت آفتاب تابان در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1400

دومین جلسه شورای راهبردی شرکت آفتاب تابان در تاریخ پنجشنبه 16/10/1400 با موضوع بررسی عملکرد و میزان پیشرفت پروژه های در دست انجام و شناخت آسیب ها و چالش های پیش رو، تعیین اولویت های و زمانبندی اجرایی شدن برنامه ها و ارائه راهکارهای تسریع در انجام پروژه های ناتمام و با حضورآقای مهندس بهبهانی، مشاور ارشد، آقای نادری، مشاور ارشد، آقای سردار سلطانی مشاور مجموعه، آقای مهندس مباشری، مشاور تولید، آقای دکتر جعفری، مدیر پروژه، آقای دکتر خز دوز، مشاور بازرگانی، آقای مهندس کریمیان، مشاور صنایع و هیئت مدیره شرکت آفتاب تابان اصفهان، خانم مهندس جمشیدی مشاور طرح و برنامه و خانم توانگر کارشناس حسابداری تشکیل گردید.