راه اندازی سامانه مدیریت اقساط

درگاه الکترونیکی برای تسریع در واریزی شرکا با کمترین میزان اشتباه راه اندازی گردید.

شرکای محترم می توانند به مراجعه به این سامانه به آدرس https://App.taavoniaftab.ir/ نسبت به پرداخت و مدیریت اقساط خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است همراه با راه اندازی این سامانه، نرم افزار مدیریتی تعاونی نیز راه اندازی گردید.