گواهی مشارکت در پروژه های جهادآباد و دهاقان

در راستای تثبیت حقوق مشارکت کنندگان به میزان مبلغ 220,000,000 ریال در پروژه های جهاد آباد و دهاقان آخرین گواهی مشارکت با نمونه تصویر ذیل صادر و گواهی های قبلی از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

با ارسال سهم الشرکه قبلی خود تا پایان تاریخ 1400/02/15 نسبت به تعویض آن مبلغ 220,000,000 ریال اقدام فرمائید.

ضمنا مشارکت کنندگان محترمی که بدهی سهم الشرکه خود را نپرداخته اند فقط تا تاریخ 25 فروردین ماه سال جاری فرصت پرداخت دارند در غیر اینصورت طبق بند 4و5 مشارکت نامه اقدام خواهد شد.