درخواست مشارکت ویژه در پروژه های جهاد آباد و دهاقان شرکت تعاونی تولید آفتاب تابان اصفهان

(بمدت یک ماه از تاریخ 01/04/1400 وغیر قابل تمدید)

نظر به اینکه مجمع عمومی شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان در تاریخ 04/02/1400 به هیات مدیره شرکت با توجه به نیاز مالی و به منظور تکمیل پروژه دهاقان و تشریفات تغییر کاربری جهاد آباد اجازه اضافه نمودن تعداد محدودی سهم الشرکه به کل 2500 سهم الشرکه قبلی جهت همکاران ثبتی که تاکنون موفق به دریافت مشارکت در پروژهای این شرکت نشده اند به عمل آورد لذا تصمیمات ذیل اخذ و با شرایط زیر ثبت نام میگردد.

1- سهم الشرکه های جدید ویژه و قیمت تعیین شده با توجه به حسابرسی به عمل آمده میباشد و مبلغ آن 1،300،000،000 ریال میباشد که پرداخت آن به تر تیب ذیل می باشد

الف: 600،000،000 ریال آن طی3 ماه متوالی که ماهانه 200،000،000در درگاه اینترنتی قابل پرداخت و الباقی در موقع فروش به شخص ثالث یا زمان پرداخت اولین سود مشارکت توسط مالک سهم الشرکه پرداخت خواهد شد .

ب:اصل گواهی مشارکت پس از پرداخت کلیه مبلغ فوق به مشارکت کننده تحویل میگردد.

ج: هر کارمند حق خرید بیش از یک سهم الشرکه را ندارد.

د: سهم الشرکه های واگذاری هیچ مغایرتی با سهم الشرکه های سابق را ندارد و سود و زیان آن بین مشارکت کنندگان به نسبت مساوی تقسیم میگردد.

ز: سهم الشرکه فوق پس از تکمیل فرم توسط متقاضی و با موافقت هیات مدیره قابل اعتبار بوده و تکمیل فرم حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید

2- مشارکت در پروژه های فوق به منزله عضویت در تعاونی محسوب نخواهد شد.ولی تعاونی در قبال وجوه واریزی و سهم الشرکه خریداری شده در پروژه به مشارکت کننده طبق قوانین متعهد خواهد بود.

3- اهداف پیش بینی پروژه های فوف الذکر (با اولویت احداث گلخانه های صنعتی انشاءاله طی مدت 3 الی 5 سال خواهد بود.

4- میزان سرمایه گذاری اولیه هر خریدار سهم الشرکه جدید در پروژه های تعاونی ،مشارکت درخرید کلیه مراحل عمرانی اجرایی پروژه های شرکت تعاونی می باشد.

5- هرگونه نقل وانتقال سهم الشرکه پروژه با هماهنگی و موافقت شرکت تعاونی تسویه حساب کامل و پرداخت هزینه های مربوطه با ثبت در دفتر مخصوص قابل انجام میباشد.

6- چنانچه پرداخت موضوع بند 1 در موعد مقرر توسط متقاضی پرداخت نگردد هیأت مدیره اختیار دارد با اخطار از طریق تماس تلفنی واگذاری سهم الشرکه رابا احتساب سود و زیان ملغی اثر بنماید وبه شخص ثالث واگذار کند.

تبصره در صورت تحقق بند فوق متقاضی حق هر گونه ایراد و اعتراض نسبت به مبالغ دریافتی را از خود سلب و ساقط مینماید

7- هیأت مدیره و بارزسان هیچگونه سهم الشرکه ممتاز یا ویژه ای نسبت به سایر خریداران سهم الشرکه در پروژه های مذکور نخواهد داشت و سهم سود و زیان آنها متناسب با سود و زیان خریداران خواهد بود .

8- صاحبان امضا شرکت تعاونی با تنظیم اقرارنامه رسمی صراحتا اقرار و اعتراف می نمایند :هیچ گونه حق مالکیت عینی ودینی شخصی بر حساب ، اموال و دارایی های شرکت تعاونی نداشته وکلیه وجوه واریزی ت.وسط مشارکت کنندگان در پروژه ها به استثناء قدرالسهم واریزی و سود و زیان احتمالی مربوط به صاحبان امضاء (برابر با سایر خریداران)، در مالکیت مشاعی مشارکت کنندگان میباشد.همچنین در صورت فوت ، سفه یا جنون احتمالی صاحبان امضاء وارث یا قائم مقام قانونی احتمالی آنها حق هیچگونه ادعایی در خصوص حساب ،اموال ودارایی شرکت تعاونی نداشته و ندارد و موارد مذکور جزء ماترک صاحبان امضاء محسوب نمیگردد.

9- شرکت تعاونی در راستای شفافیت وتسریع در اطلاع رسانی و ارتباط با کلیه مشارکت کنندگان در پروژه ها مزبور در مرورگر ، گوگل را درفضای مجازی ایجاد شده به نام آفتاب تابان اصفهان پیگیری کنند.